Do wakacji pozostało

---

Szkoły w Zespole Szkół nr 23

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Klasa 1 TAS

W klasie oferujemy 16 miejsc.
Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru.
W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są matematyka i fizyka.
W tym zawodzie uczeń zdaje jeden egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: E.21 - Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.
Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzający bardzo dobry stan zdrowia, testy psychotechniczne, okulistyczne, laryngologiczne. Będą robione dodatkowe badania specjalistyczne wydawane przez lekarza specjalistę.

Skierowanie na badania można pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły - piętro III


Opis klasy

Absolwent profilu technik automatyk sterowania ruchem kolejowym wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia i nadzorowania odpowiedniego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz przepisów i instrukcji.
Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:
kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem, posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi,
analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej, oraz interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwanie powstałych usterek, prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową, utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączeń, regulowanie i konserwowanie czujników torowych, sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Czas trwania nauki w latach: 4

Strona główna   Rekrutacja

Technik transportu kolejowego

Klasa 1TK

W klasie oferujemy 16 miejsc.
Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski.
W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są geografia i język angielski.
W tym zawodzie uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
Kwalifikacja A.44.: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.
Kwalifikacja A.45.: Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.
Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzający bardzo dobry stan zdrowia, testy psychotechniczne, okulistyczne, laryngologiczne. Będą robione dodatkowe badania specjalistyczne wydawane przez lekarza specjalistę.

Skierowanie na badania można pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły - piętro III

Opis klasy

Absolwent profilu technik transportu kolejowego wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminami i instrukcjami. Zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i ładunków, organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlaku i posterunkach ruchu z uwzględnieniem obowiązujących ostrzeżeń i warunków atmosferycznych.
Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:
opracowywanie i wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu pociągów, odpraw osób i przesyłek,organizowanie i doskonalenie pracy wszystkich na stacjach kolejowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych, kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej, nadzorowanie i koordynowanie pracy stacji kolejowej, nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach, gospodarka urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej, opracowywanie operatywnych planów pracy górki rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów, posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym.

Czas trwania nauki w latach: 4

Strona główna   Rekrutacja

Technik eksploatacji portów i terminali

Klasa 1TP

W klasie oferujemy 16 miejsc.
Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru.
W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są geografia i język angielski.
W tym zawodzie uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
Kwalifikacja A.33.: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
Kwalifikacja A.34.: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.
Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej).

Skierowanie na badania można pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły - piętro III

Opis klasy

Absolwent profilu technik eksploatacji portów i terminali organizuje pracę na terminalach przeładunkowych, obsługuje środki transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych a także na terminalach transportu kombinowanego. Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Czas trwania nauki w latach: 4

Strona główna   Rekrutacja

Technik logistyk

Klasa 1TL1

W klasie oferujemy 32 miejsca.
Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru.
W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są geografia i język angielski.

Klasa 1TL2

W klasie oferujemy 32 miejsca.
Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru.
W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są geografia i język angielski.

Klasa 1TLi

Klasa z innowacją pedagogiczną "Logistyka w Siłach Zbrojnych RP". W klasie oferujemy 32 miejsca. Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru.
W tym zawodzie uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
Kwalifikacja AU.22.: Obsługa magazynów.
Kwalifikacja AU.32.: Organizacja transportu.
Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Skierowanie na badania można pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły - piętro III

Opis klasy

Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.
Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.
Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:
przygotowywanie procesu logistycznego, sporządzanie dokumentów logistycznych,
prowadzenie rozliczeń i rachunków,
organizowanie lub współdziałanie przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw, klasyfikowanie zapasów, dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw, nakowanie i identyfikowanie towarów w wymianie handlowej, dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych, gospodarowanie opakowaniami, obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, organizowanie recyklingu odpadów, prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Czas trwania nauki w latach: 4

Strona główna   Rekrutacja

Technik spedytor

Klasa 1TS

W klasie oferujemy 32 miejsca.
Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru.
W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są geografia i język angielski.
W tym zawodzie uczeń zdobywa się kwalifikacje zawodowe:
Kwalifikacja AU 31: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Skierowanie na badania można pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły - piętro III

Opis klasy

Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Organizuje wyładunek i załadunek towarów.

Czas trwania nauki w latach: 4

Strona główna   Rekrutacja

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Klasa 1TE

W klasie oferujemy 16 miejsc.
Wiodącym językiem jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum (j. angielski lub j. niemiecki), drugi język do wyboru.
W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są fizyka i matematyka.
W tym zawodzie uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
Kwalifikacja E.25: Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej.
Kwalifikacja E.26: Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.
Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Skierowanie na badania można pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły - piętro III

Opis klasy

Technik eletroenergetyk transportu szynowego montuje i eksploatuje sieci zasilające doprowadzające energię do urządzeń trakcyjnych, montuje i eksploatuje sieci trakcyjne oraz pomocnicze urządzenia trakcyjne, wykonuje obsługę, diagnostykę i przeglądy środków transportu szynowego, prowadzi dokumentację eksploatacyjną i techniczną sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego. Po ukończeniu szkoły i zdaniu pozytywnie egzaminów z kwalifikacji E.25 i E.26 absolwent może podjąć pracę w MPK, PKP lub innych zakładach związanych z transportem szynowym. Po kursie kwalifikacyjnym, może zostać maszynistą pociągu.

Czas trwania nauki w latach: 4

Strona główna   Rekrutacja

Technik eksploatacji portów i terminali

Szkoła Policealna Nr 12


Klasa TPD

W klasie oferujemy 20 miejsc.
Wymagane wykształcenie średnie.
Językiem obcym jest język angielski. Nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym (sobota, niedziela).
Możliwość podjęcia pracy: porty lotnicze, terminale transportu intermodalnego, terminale kontenerowe, porty morskie i śródlądowe, obsługa podróżnych.

Czas trwania nauki w latach: 2

Strona główna   Rekrutacja

Kursy kwalifikacyjne

Szkoła prowadzi nabór na kursy kwalifikacyjne w zawodzie Technik logistyk.
Kwalifikacje zawodowe:
A.30: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji o procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31.: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32.: Organizacja i monitorowanie przepływów zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.
Zgłoszenie przyjmujemy do 15 sierpnia 2015 (ilość miejsc ograniczona)

Czas trwania nauki w latach: 0

Strona główna   Rekrutacja