Do wakacji pozostało

---

Rekrutacja w Zespole Szkół Logistycznych

Jedyna w Polsce klasa logistyczna z innowacją pedagogiczną

"Logistyka
w Siłach Zbrojnych RP"

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 opiera się na obowiązujących aktach prawnych:

Słowo do gimnazjalisty

Technikum Nr 12 nabór do klas w zawodach:


Zasady rekrutacji 2017.

Badania lekarskie - placówki.

Warunki przyjęcia na podstawie sumy punktów:

  1. z egzaminu gimnazjalnego,
  2. z przedmiotów na świadectwie: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
  3. inne osiągnięcia kandydata zgodnie z zasadami rekrutacji.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zawartymi w zasadach rekrutacji
  2. świadectwo ukończenia gimnazjum
  3. wyniki egzaminu gimnazjalnego
  4. trzy zdjęcia
  5. karta zdrowia

Uwaga:

Kandydaci do szkół o profilu: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego muszą posiadać: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.
Uczniowie, którzy chcą chodzić do szkoły na kierunek kolejowy tj technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego są kierowani na specjalistyczne badania do kolejowej medycyny pracy w czasie rekrutacji, na ul. Paczkowską.


Szkoła Policealna Nr 12

Technik eksploatacji portów i terminali

Kursy Kwalifikacyjne

Technik logistyk